Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/775, 11. mai 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 rakenduseeskirjad seoses eranditega ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelises kaubandus- ja koostöölepingus sätestatud päritolustaatusega kaupu hõlmavatest eeskirjadest