Διορθωτικό στην προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9913 — Hella/Minth/JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 298 της 8ης Σεπτεμβρίου 2020) 2020/C 301/13