Υπόθεση T-246/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2011 — Industrias Francisco Ivars κατά ΓΕΕΑ — Motive (Μηχανικός μειωτήρας στροφών) [Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που αναπαριστά μηχανικό μειωτήρα στροφών — Προγενέστερο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Λόγος ακυρότητας — Έλλειψη ατομικού χαρακτήρα — Δεν δημιουργείται διαφορετική συνολική εντύπωση — Άρθρο 6 και άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002]