Ģenerāladvokāta VerLoren van Themaat secinājumi, sniegti 1985. gada 11.decembrī. # Hauptzollamt Hamburg - Ericus pret Van Houten International GmbH. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesfinanzhof - Vācija. # Deklarētā muitas vērtība. # Lieta 65/85. Van Houten International TITJUR