Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1341 z 28. septembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/466, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania dočasných opatrení (Text s významom pre EHP)