Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1341 2020 m. rugsėjo 28 d. kuriuo dėl laikinųjų priemonių taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/466 (Tekstas svarbus EEE)