Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1341, 28. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/466 ajutiste meetmete kohaldamise aja osas (EMPs kohaldatav tekst)