Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5249 — Edison/Hellenic Petroleum/JV) Текст от значение за ЕИП