Kirjalik küsimus E-2734/07 Esitaja(d): Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Poolsõjaväeliste rühmituste ohvrite massihaudade avastamine Colombias