Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia (Publikacja tytułów i odniesień do tymczasowych metod pomiaru do celów wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 859/2009, rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1194/2012) Tekst mający znaczenie dla EOG