Komisjoni teatis seoses järgmiste õigusaktide rakendamisega: komisjoni 18. märtsi 2009 . aasta määrus (EÜ) nr 244/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuetega, muudetud komisjoni 18. septembri 2009 . aasta määrusega (EÜ) nr 859/2009 seoses kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ultraviolettkiirgusega seotud nõuetega, ning komisjoni 12. juuli 2012 . aasta delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elektrilampide ja valgustite energiamärgistusega, ning komisjoni 12. detsembri 2012 . aasta määrus (EL) nr 1194/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses suundvalguslampide, leedlampide ja nende lisaseadmete ökodisaini nõuetega (Komisjoni määruse (EÜ) nr 244/2009, mida on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 859/2009, komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 ja komisjoni määruse (EL) nr 1194/2012 rakendamiseks vajalike ajutiste mõõtmismeetodite pealkirjade ja viidete avaldamine) EMPs kohaldatav tekst