Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής: του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 244/2009 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2009 , περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 859/2009 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2009 , όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σχετικά με την υπεριώδη ακτινοβολία των μη κατευθυντικών οικιακών λαμπτήρων, και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2012 , που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012 , για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και τον συναφή εξοπλισμό [Δημοσίευση των τίτλων και στοιχείων αναφοράς των μεταβατικών μεθόδων μέτρησης για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 244/2009 της Επιτροπής, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 859/2009 της Επιτροπής, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1194/2012] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ