Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))