Kirjalik küsimus E-010127/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) komisjonile. Võimalik huvide konflikt EASAs