Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/82 av den 27 januari 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av 6′-sialyllaktosnatriumsalt som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (Text av betydelse för EES)