Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2020 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (Věc AT. 40299 – ZAVÍRACÍ SYSTÉMY) (oznámeno pod číslem C(2020) 6486) (Pouze anglické znění je závazné) (text s významem pro EHP) 2021/C 40/06