Kohtuasi C-206/19: Euroopa Kohtu (kuues koda) 11. juuni 2020. aasta otsus (Administratīvā rajona tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – „KOB“ SIA versus Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija (Eelotsusetaotlus – ELTL artiklid 49 ja 63 – Asutamisvabadus ja kapitali vaba liikumine – Direktiiv 2006/123/EÜ – Põllumajandusmaa kasutamise eesmärgil omandamine Lätis – Juriidilise isiku suhtes ette nähtud eelneva autoriseerimise skeem – Eritingimused, mis on kohaldatavad üksnes juriidilise isiku suhtes, mida kontrollib või esindab muu liikmesriigi kodanik – Elukoha ja Läti Vabariigi ametliku keele oskuse nõue – Otsene kodakondsuse alusel diskrimineerimine)