Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1991, 27. novembrini 2020, millega antakse liidu luba biotsiidiperele „perform-IPA“ (EMPs kohaldatav tekst)