Sprawa C-376/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 28 maja 2020 r. w sprawie T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd / Komisja, wniesione w dniu 7 sierpnia 2020 r. przez Komisję Europejską