Резюме на решение на Комисията от 17 септември 2019 година за обявяване на концентрация за съвместима с вътрешния пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП (Дело M.8870 — E.ON/Innogy) (нотифицирано под номер C(2019)6530) (само текстът на английски език е автентичен) 2020/C 379/07