2011/216/EÚ: Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami č. 1/2011 z  31. marca 2011 , pokiaľ ide o úpravu prílohy 3 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami