2011/216/ΕΕ: Απόφαση αριθ. 1/2011 της μεικτής επιτροπής γεωργίας που συστάθηκε με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, της 31ης Μαρτίου 2011 , όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων