Sprawa C-266/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybieprejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polska) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra (Odesłanie prejudycjalne — Ochrona konsumentów — Dyrektywa 93/13/EWG — Nieuczciwe warunki w umowach zawieranych z udziałem konsumentów — Artykuł 1 ust. 2 — Zakres stosowania dyrektywy — Klauzula ustalająca właściwość miejscową konkretnego sądu w oparciu o odesłanie do przepisów ogólnych — Artykuł 6 ust. 1 — Przeprowadzana z urzędu kontrola abuzywności klauzul — Artykuł 7 ust. 1 — Obowiązki i uprawnienia sądu krajowego)