Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8430 – AÜW/Siemens/Egrid) (Text s významom pre EHP )