Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/871, 14. juuni 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid (EMPs kohaldatav tekst)