Komission asetus (ETY) N:o 1461/92, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1992, pähkinöitä ja johanneksenleipää koskevien neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 II a osastossa tarkoitettujen erityisten toimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2159/89 muuttamisesta viidennen kerran