Регламент (ЕИО) № 1461/92 на Комисията от 4 юни 1992 година за изменение за пети път на Регламент (ЕИО) № 2159/89 за определяне на подробни правила за прилагането на специфичните мерки за черупкови и рожкови плодове, предвидени в дял IIа от Регламент (ЕИО) № 1035/72 на Съвета$