Zalecenie Komisji (UE) 2020/2243 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie skoordynowanego podejścia do podróży i transportu w odpowiedzi na wariant SARS-COV-2 zaobserwowany w Zjednoczonym Królestwie