Zaak T-6/20: Beroep ingesteld op 8 januari 2020 – Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller)