Заключение на генералния адвокат Trabucchi представено на28 ноември 1973 г. # Otto Witt KG срещу Hauptzollamt Hamburg-Ericus. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия. # Дело 149-73. Witt TITJUR