2014/793/EL: Nõukogu otsus, 7. november 2014 , Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise lepingu (millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territoriaalühenduse suhtes) liidu nimel sõlmimise kohta