Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2129/90 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1990 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως