Απόφαση αριθ. 1/2018 του μεικτού συμβουλίου ΕΕ–Κούβας, της 15ης Μαΐου 2018, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του μεικτού συμβουλίου και του εσωτερικού κανονισμού της μεικτής επιτροπής [2018/897]