Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/681 z 18. mája 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej pnie zaujať vo Výbore pre služby a investície zriadenom na základe Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie pravidiel mediácie na účely ich využitia stranami sporu v investičných sporoch