Kohtuasi C-658/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 16. juuli 2020. aasta otsus (Giudice di pace di Bologna eelotsusetaotlus – Itaalia) – UX versus Governo della Repubblica italiana (Eelotsusetaotlus – Vastuvõetavus – ELTL artikkel 267 – Mõiste „liikmesriigi kohus“ – Kriteeriumid – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 2003/88/EÜ – Kohaldamisala – Artikkel 7 – Õigus tasustatud põhipuhkusele – Direktiiv 1999/70/EÜ – Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta – Klauslid 2 ja 3 – Mõiste „tähtajaline töötaja“ – Rahukohtunikud ja kutselised kohtunikud – Erinev kohtlemine – Klausel 4 – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Mõiste „objektiivsed põhjused“)