Mål C-240/06: Domstolens dom (första avdelningen) av den 25 oktober 2007 (begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus – Finland) – förfarande inlett av Fortum Project Finance SA (Artikel 56.1 EG – Direktiv 69/335/EEG – Artikel 12.1 a och 12.1 c – Undantag från förbudet mot dubbelbeskattning av tillskott – Tillskott i form av aktier till ett bolag med hemvist i en annan medlemsstat – Byte av aktier – Överlåtelseskatt)