Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/353 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1145 w sprawie wycofania z obrotu niektórych dodatków paszowych dopuszczonych na podstawie dyrektyw Rady 70/524/EWG i 82/471/EWG oraz uchylenia nieaktualnych przepisów dopuszczających te dodatki paszowe (Tekst mający znaczenie dla EOG. )$