Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1947 z 22. novembra 2019 o povolení kasiovej gumy ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a psy (Text s významom pre EHP)