KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1947 2019 m. lapkričio 22 d. dėl leidimo naudoti kasijų dervą kaip kačių ir šunų pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE)