Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1947, 22. november 2019, milles käsitletakse loa andmist kassiakummi kasutamiseks kasside ja koerte söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)