Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1947 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2019 για την αδειοδότηση του κόμμεος κασσίας ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γάτες και σκύλους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)