Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/307, 28. veebruar 2018, millega laiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 seoses Salmonella spp.-ga sätestatud eritagatisi broilerite (Gallus gallus) lihale, mis on ette nähtud Taani saatmiseks (EMPs kohaldatav tekst )$