Förteckning över godkända anläggningar för behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning i medlemsstaterna (Enligt artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning) (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i EUT C 265, 1.9.2012, s. 3 )