Zoznam schválených zariadení na ošetrovanie potravín a zložiek potravín ionizujúcim žiarením v členských štátoch [Podľa článku 7 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do potravín upravovaných ionizujúcim žiarením] (Týmto textom sa zrušuje a nahrádza text uverejnený v Ú. v. EÚ C 265, 1.9.2012, s. 3 )