Lijst van de erkende installaties voor de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling in de lidstaten (Overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling) (Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in PB C 265 van 1.9.2012, blz. 3 )