Списък на одобрените съоръжения за обработката на храни и хранителни съставки с йонизиращо лъчение в държавите членки (съгласно член 7, параграф 4 от Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение) (настоящият текст отменя и заменя текста, публикуван в ОВ C 265, 1.9.2012 г., стр. 3 )