Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1572, 28. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/626 seoses selliste kolmandate riikide või nende piirkondade loeteludega, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua piimatooteid ja putukaid (EMPs kohaldatav tekst)