Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1572 на Комисията от 28 октомври 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 по отношение на списъците на трети държави и региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на млечни продукти и насекоми (текст от значение за ЕИП)