Nõukogu otsus (EL) 2018/893, 18. juuni 2018, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu XI lisa „Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond“ ja protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ette nähtud loetelu (isikuandmete kaitse üldmäärus)) muutmisega (EMPs kohaldatav tekst)