Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/929 z dnia 5 czerwca 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i warchlaków (posiadacz zezwolenia: Berg and Schmidt GmbH Co. KG) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)